Layout A

پل های اصفهان

پل شهرستان اصفهان

پل شهرستان که با نام‌های پل جی یا پل جسر حسین نیز شناخته می‌شود، قدیمی‌ترین پل اصفهان روی رودخانه زاینده رود به‌شمار می‌رود. به عقیده برخی محققین اساس این پل به دوره ساسانى بازمی‌گردد؛ ولى ریشه و پایه هخامنشى دارد و قسمت هاى...

Layout C

Layout D